späť na hlavnú stránku

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (ďalej len "VOP")

1.1      Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Kupujúceho a spoločnosti EL – HOR, s.r.o., so sídlom Jegenešská 12530/6, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice, IČO: 31 372 198, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 6973/B, DIČ:2020336956, IČ DPH: SK2020336956, e-mail: info@dociny.sk (ďalej len “Predávajúci”) a sú platné pre celé územie Slovenskej republiky.

1.2      Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné pre predaj tovaru fyzickým osobám – spotrebiteľom a pre predaj tovaru podnikateľom (ďalej len “Kupujúci”).

1.3      K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný tovar dochádza na základe záväznej objednávky Kupujúceho, zaplatením zálohy a písomným potvrdením záväznej objednávky zo strany Predávajúceho. Súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“). 

1.4      Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je objednávka Kupujúceho adresovaná Predávajúcemu. Objednaním tovaru vznikne Kupujúcemu povinnosť zaplatiť kúpnu cenu tovaru. 

1.5      Tovar je možné objednať: 

1.5.1  osobne v sídle Predávajúceho,

            1.5.2  prostredníctvom elektronickej pošty doručenej na adresy Predávajúceho,

1.5.3  telefonicky.

1.6      Odoslaním záväznej objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a prejavil súhlas s kompletným znením týchto VOP a ich zmien.

1.7      Odoslaním objednávky sa Kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tento tovar dohodnutú kúpnu cenu. 

1.8      Po prijatí objednávky a prijatí zálohy za tovar potvrdí Predávajúci Kupujúcemu prijatie objednávky osobne, prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.

1.9      Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že pri objednaní tovaru je nutná úhrada zálohy.

1.10    Kupujúci berie na vedomie, že nakoľko predmetom objednávky tovaru je tovar určený osobitne na mieru Kupujúceho alebo tovar vyrobený na základe objednávky Kupujúceho, objednávku tovaru môže stornovať do 24 hodín od objednania tovaru. 

1.11    Kupujúci je povinný uhradiť dohodnutú kúpnu cenu, ku ktorej sa pripočítava DPH podľa platných právnych predpisov. Celková kúpna cena tovaru nezahŕňa prepravné náklady, balné, náklady na preclenie tovaru a ostatné náklady súvisiace s dovozom tovaru zo zahraničia nad rámec kúpnej ceny.

1.12    Predávajúci je povinný vystaviť Kupujúcemu daňový doklad (faktúru) so všetkými náležitosťami podľa príslušných právnych predpisov.

1.13    Termínom dodania tovaru sa rozumie termín odoslania tovaru na prepravu Kupujúcemu. Dodanie tovaru sa uskutočňuje jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre Kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho, keď sa tovar odovzdá prvému dopravcovi na prepravu do miesta určenia.

1.14    Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny.

1.15    Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy podľa príslušných právnych predpisov. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru; náklady vrátenia tovaru v takomto prípade znáša Kupujúci. 

1.16    Kupujúci nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ak je tovar vyrobený na mieru určenú osobitne pre Kupujúceho alebo ktorý sa má vyrobiť na základe objednávky Kupujúceho. V prípade, ak kupujúci napriek tomu odstúpi od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, je povinný zaplatiť odstupné vo výške 60% ceny objednaného tovaru bez DPH. 

1.17    V prípade, ak si Kupujúci neprevezme objednaný tovar ani v dodatočnej lehote 5 dní od výzvy Kupujúceho, je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 5% ceny objednaného tovaru bez DPH za každý deň omeškania. Predávajúci má právo tovar, ktorý si Kupujúci neprevzal ani v náhradnej lehote, určenej vo výzve na prevzatie tovaru, predať inej osobe.

1.18   Predávajúci je oprávnený započítať voči Kupujúcemu akékoľvek svoje pohľadávky voči akýmkoľvek pohľadávkam Kupujúceho bez ohľadu na to, či sú budúce, súčasné, podmienené alebo nepodmienené, splatné, nesplatné alebo sú premlčané. Kupujúci bez zbytočného odkladu oznámi Kupujúcemu realizáciu zápočtu.

1.19    Kupujúci nie je oprávnený postúpiť alebo previesť žiadne práva alebo povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho na akúkoľvek tretiu stranu ani jednostranne si započítať akékoľvek práva a pohľadávky vzniknuté voči Predávajúcemu.

1.20    Komunikácia medzi Predávajúcim a Kupujúcim môže prebiehať prostredníctvom:

1.20.1   pošty, kedy sa použijú adresy podľa výpisu z OR Predávajúceho a Kupujúceho  alebo iné adresy preukázateľné oznámené druhej zmluvnej strane,

1.20.2   elektronickej pošty, pričom sa použijú elektronické adresy Kupujúceho a Predávajúceho.

1.21   Účinky odstúpenia nastávajú (i) pri zasielaní písomnosti elektronickou poštou okamihom vygenerovania potvrdenia o prijatí elektronickej pošty, (ii) pri zasielaní poštou doručením  zásielky, (iii) osobne okamihom prevzatia oprávnenou osobou.

1.22    Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke info@dociny.sk.

1.23    V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takéhoto ustanovenia.

1.24   Tieto VOP sú platné a účinné od 01.01.2020.